Tagdíjfizetés a 2022-es évre

Tisztelt IBSSA Tagok!

Ezúton felhívjuk szíves figyelmeteket a 2022-re érvényes tagsági díjak befizetésére!


Publikációk / Média


Elektronikus számla

Tisztelt IBSSA Tagok!

Megállapodás született az IBSSA és az E-számla Zrt. között a tagdíjak elektronikus számlával történő beszedéséről.


Az Angel DentiArt Klinika az IBSSA hivatalos fogászati képviselete

2012. február 21-től az Angel DentiArt az IBSSA hivatalos fogászati képviseletévé vált.

 


Adatvédelmi Nyilatkozat
Jelen szabályozás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) figyelembe vételével, az ott leírtak betartásával készült.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az IBSSA (jelen honlap tulajdonosa, és egyben a honlapon elérhető szolgáltatás üzemeltetője) adatkezelőnek minősül.

Az IBSSA kizárólag olyan adatokat kezel, melyeket közvetlenül Ön ad meg részünkre, szolgáltatásunk igénybevétele vagy kapcsolatfelvétel okán, a honlapon elhelyezett űrlapok beküldésével, vagy közvetlenül történő megkeresés (e-mail, telefon) vagy személyes megkeresés során.

Az IBSSA az Ön adatait kizárólag azon címen használja, hogy Önnel mint ügyfelével, leendő ügyfelével a kapcsolatot tarthassa. Ez az adatkezelés egyetlen célja.

Az IBSSA az alábbi adatok megadását kéri Öntől a kapcsolatfelvétel során: név, e-mail cím, telefonszám.

Az IBSSA a kapott adatokat 10 napig őrzi, ezután azok törlésre kerülnek.

Az IBSSA kijelenti, hogy a weboldal felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga kezeli. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az IBSSA olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről.

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését, valamint tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, a weboldalon jelzett elérhetőségek útján.
Az IBSSA fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, b) az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, c) bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, d) a jóerkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására.
Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik. 

Felügyeleti Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu


Partnership Program


Application Forms

- Individual
- Corporate
- Associated
- Honorary
Links

www.ibssa.org

ibssamacedoniaacademy.com

ibssabodyguardtraining.eu

www.code.co.il/English

www.ibssa.ro

www.hotelpresident.hu

IBSSA - AHTP


Adatvédelmi nyilatkozat